Мотив превращения в творчестве Даниила Хармсадоклад на конференции