Синтез хлоридов (1-арил-3-циклоалкил-имидазол-2-илиден)(2,4-пентандионато-O,O`)палладия (II)доклад на конференции