Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • д.м.н.

Результаты деятельности

Всего: 159 статей, 29 тезисов докладов, 7 книг, 2 руководства диссертациями, 4 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 58, Scopus: 138

Просмотреть публикации »

Соавторы: Киякбаев Г.К., Кобалава Ж.Д., Павликова Е.П., Виллевальде С.В., Shavarov A., Meray I.I., Kotova E.O., Shavarov A.A., Писарюк А.С., Akhmetov R., Yusupov A., Lazarev P., Аришева О.С., Гармаш И.В., Караулова Ю.Л., Гетия Т.С., Ефремовцева М.А., КОТОВСКАЯ Ю.В., Kotovskaya Y., Safarova A., Балацкий А.В., Buravlev Е., Балашова А.А., Теребилина Н.Н., Шаваров А.А., Александрия Л.Г., Арутюнов Г.П., Балабаненко И.М., Беленков Ю.Н., Галявич А.С., Гончаров А.С., ДРАПКИНА О.М., Мерай И.А., Моисеев С.В., Мухин Н.А., Панченко Л.Ф., Потапенко А.В., Самоходская Л.М., Тераз Я.М., Тетерина М.А., Агеев Ф.Т., Барзов А.А., Баронец В.Ю., Бобкова И.Н., Васюк Ю.А., Караваева Ю.Е., Козловская Л.В., Макаревич П.И., Мареев В.Ю., Панченко Л.Ф., Романова В.А., Сорокина М.А., Шевченко И.В., Шестакова М.В., Юровский А.В., Albrecht D., Golostyonova L.M., Goncharov A.A., Goncharov I., Karaulova J.L., Kotova E., Амирбегишвили И.М., ГРИНШТЕЙН Ю.И., Глезер М.Г., Горева Л.А., Добронравов В.А., Дячук Л.И., Козиолова Н.А., Лопатин Ю.М., Наумова Т.А., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Швецов М.Ю., Akhmedov R.R., Alexandria L., Alexandriya L., Babaeva L., Boytsov S.A., Chandra P., DUPLYAKOV D.V., Deng A., Dyatchuk L., Goncharov I.S., Gromova O.A., Iavelov I., Karaulova J., MAKOLKIN V., Maiskov V., Shavarove A.A., Shevchenko I., Абдулазизов О.Ш., Аверков О.А., Аверков О.В., Бабаева Л.А., ГАРГАНЕЕВА А.А., Гиляревский С.Р., Голостенова Л.М., Домонова Э.А., ЕРМОЛЕНКО В.М., Кахкцян П.В., Коротеев А.В., Коц Я.И., Мазурчик Н.В., Майсков В.В., Мареев Ю.В., Мартынов А.И., Мильто А.С., Огурцов П.П., Пирожков С.В., Поваляев Н.М., Рамеев В.В., СИТНИКОВА М.Ю., СКИБИЦКИЙ В.В., Сильвейстрова О.Ю., Симанкова Т.В., Смирнов А.В., Соловьева А.Е., Терещенко О.А., Торшин И.Ю., Траянова Т.Г., Филатов В.Л., Фомин В.В., Чельцов В.В., Чукалин А.С., Шляхто Е.В., Мильто А.С., ARONOV D., ATKOV O., Abdulasisov O., Abdulazizov A., Albrecht D., Amirbegishvily I., Anatoliy M., Arutyunov A.G., Boyko A.N., Bulanov N., Cappato R., Casagrande L., Chandra P., GLEZER G., Globenko A., Goncharov A.A., Irina S., Jordaan P., KOTS Y., KUKHARCHUK V., Kaprin A.D., Karaulova I., Karaulova U., Khartanovich V.I., Lvov A.N., MALAYA L., MIRRAKHIMOV M., Maev I.V., Mayorov V.D., Mazurchik N.V., PALEEV N., PASSMAN R., Pavel L.P., Petrochenkov M., Plokhova E.V., Potekaev N., RAVIELI A., RUDA M., Reshetin V., SIDORENKO G., Santini M., Shlyakhto E.V., Sivakov V.A., TARLOVSKAYA E.I., Tarasova O.I., Troitskiy A.A., VARSHAVSKY V., Vasiliev O.S., Zateyshchikov D.A., Абашин М.И., Абрамова В.В., Авакян Г.Н., Аверьянов А.В., Анаев Э.Х., Арабидзе Г.Г., Ардашев А.В., БАРКАЛОВА Е.В., БОБКО С.И., БОБЫЛЕВ А.А., БОРИСОВ И.А., БУСАРОВА Г.А., Бабокин В.Е., Бакаева Л.А., Банджан В., Бацигов Х.А., Беграмбекова Ю.Л., Богданова М.В., Боголепова А.Н., Бойцов С.А., Болдуева С.А., Болотина Л.В., Боронец В.Ю., Бужилова А.П., ВИЗЕЛЬ А.А., ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л., Волков Д.Е., Волкова Э.Г., ГОЛУБ В.П., ГРИШИН Н.А., Галиновский А.Л., Гаскина А.А., Гендлин Г.Е., Горлов В.Н., Григорьева О.А., Гринева Е.Н., Громова О.А., Громыко А.А., Гусев Е.И., Давыдов Б.В., Даниелян М.О., Джаиани Н.А., Дзахоев М.Э., Дичива Д.Т., Дмитрова Т.Б., Добровольская М.В., Дорофеева Н.К., Дощицин В.Л., Дронова Т.И., Дундуа Д.П., Егоров Д., Ефименко А.Ю., Ефремов Е.А., Желяков Е.Г., Жерману К.П., ЗАЙЦЕВ А.А., ЗИМИНА В.Н., Забозлаев Ф.Г., Залуцкий А.А., Зыкова А.С., Ильницкий А.Н., КАЗАКОВ А.Ю., КАЗЮЛИН А.Н., КЛИМЕНКО А.С., КОВАЛЕВА И.Ю., КОЛБАНОВ К.И., КОЛОБАЕВ И.В., КОЧЕТКОВ М.А., КРАВЧУК Б.Б., КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А., Калинина Н.И., Калинкин А.Л., Камалов Д.М., Камчатнов П.Р., Канорский С.Г., Капелько В.И., Кароли Н.А., Карпов В.К., Карпов Р.С., Карпов Ю.А., Катунина Е.А., Каюков И.Г., Киякбаев К., Клементьева А.Г., Клименко А., Книгин А.В., Ковальчук В.В., Козловская Л.В., Колесникова И.А., Комолятова В.Н., Красота А.Ю., Кузнецов В.А., Кузнецов В.М., Кузовлев А.Н., ЛЕБЕДЕВА А.В., ЛОЖКИН М.В., Лазебник Л.Б., Лиманова О.А., Линчак Р.М., Литвинова В.В., Логинов В.А., МАЛИНИНА Н.А., МКРТУМЯН А.М., МРОЧЕК А.Г., Мамчур С.Е., Мартыненко А.В., Мацкеплишвили С.Т., Мбита Мерай Э.П., Медникова М.Б., Мирилашвили Т.Ш., Миченко А.В., Моисеев А.С., Мороз В.В., Мухин Н.А., НИКИФОРОВ А.С., Недошивин А.О., Нечепуренко А.А., Низов А.Н., Никифоров В.Н., Новиков В.А., Новиков П.И., ОБРЕЗАН А.Г., Овсянников А.А., Овчинников А.Г., Озова Е.М., Ольбинская Л.И., Орлова Я.А., Охоботов Д.А., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., ПЕТРОВ Л.О., ПОДЖИКИНАС А., ПОДЗОЛКОВ В.И., ПОКРОВСКАЯ А.В., ПОЛОВИНКИНА Н.А., ПРОЩАЕВ К.И., Павлова З.Ш., Парфёнова Е.В., Паулу К.Ж., Петрухин А.С., Пикин О.В., Плисюк А.Г., Плотников В.В., Поликарпова Т.С., Потапов П.П., Потекаев Н.Н., Пулин А.А., РОЖИНСКАЯ Л.Я., Рачина С.А., Ребров А.П., Родионова Е.М., Ройтберг Г.Е., Романова В., Рябов А.Б., САМСОНОВ А.А., СИВОКОЗОВ И.В., СИДОРОВ Д.В., СОБОЛЕВ Д.Д., СОЛОХИН Ю.А., СТАФЕРОВ А.В., СТУКЛОВ Н.И., СУХОРУКОВА М.В., Сайганов С.А., Санадзе А.Г., Сафарова А.Ф., Серебрякова Ю.С., Середенина Е.М., Сеферян К.Р., Сидоренко М.В., Синицын В.Е., Синопальников А.И., Синютина Е.А., Снежицкий В.А., Соколов Е.И., Сорокина Е.И., Степанова Г.П., Сторожаков Г.И., Стражеско И.Д., Сюткин В.Е., ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А., ТАРАБРИН Е.А., ТАРАСОВА О.И., ТЕРЕГУЛОВ Ю.Э., ТИТОВА Н.В., ТОКМАЛАЕВ А.К., ТЮРИНА Н.Г., Терещенко С.Н., Тигай Ж.Г., Ткачук В.А., Торшин И.Ю., Троицкая А., Трухина Е.Н., Тышова О., Тюлькина Е.Е., Тюрин И.Е., Тюрина А.Н., ФЕСЕНКО О.В., Федоров Г., Фомин В.В., Фомин В.В., Фомин И.В., ХАСАНОВА Э.Р., ХИРМАНОВ В.Н., ХОМЯКОВ В.М., Хрипун А.В., Царева Н.А., ЧАЙКА А.В., ЧЕРЁМУШКИН С.В., ЧЕРЕМИСОВ В.В., ЧУГУНОВ А.В., Чазов Е.И., Чазова И.Е., Черняк А.В., Чесникова А.И., ШАМХАЛОВА М.Ш., ШУТОВ А.М., Шаварова Е.К., Шальнов С.А., Швецов М.Ю., Шестакова М.В., Шилов Е.М., Шипулин Г.А., Шипулина О.Ю., Школьникова Е.Э., Щукин И.О., ЮЗВИНКЕВИЧ С.А., Юровский А.Ю., Юсупов А.А., Яковлева М.В., Якунин С.А., борисов и., коллектива авторов в.с.